หน้าแรก > Uncategorized > ปัญหา : การให้ได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ปัญหา : การให้ได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ก่อนอื่นผมขอทำความเข้าใจก่อนนะครับ

๑). จุดประสงค์เพียงต้องการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
๒). เพื่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียน จักได้มีแนวทางแก้ปัญหาที่ดี ในการรักษาสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสิทธิอื่นใดทั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน โรงเรียนต่อไป

๓). ปัญหานี้กำลังจะจบแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในเขตก็ได้แจงให้ทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นการแก้ไขคำสั่งให้ชอบและถูกต้องต่อไป ซึ่งข้าราชการครู ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 35 ท่าน สามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้กับผู้เกี่ยวข้องที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยตรง
๔). ผมได้ฟ้องศาลปกครองไว้เพื่อรักษาสิทธิของผมไว้แล้วเมื่อ 5 ก.ย. 54 และจะได้ดำเนินการถอนฟ้องต่อไปเนื่องด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นกำลังจะจบด้วยการแก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องแล้ว

๕). ผมเคารพผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เคารพเพื่อนร่วมวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกท่าน ขอท่านได้โปรดแยกแยะให้ออกถึง “ความเคารพและการเรียกร้องสิทธิของผม”

ผมได้ดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผมตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎหมาย ดังนี้

๑). ทำความเข้าใจด้วยวาจากับคำสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ 239/2554 ที่ผมไม่ชอบนี้ กับผู้เกี่ยวข้องก็ได้รับคำตอบแนวทาง เป็นไปตามคำสั่ง และได้ทราบถึง หนังสือที่เกี่ยวข้องที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อ้างอิงถึง คือ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 13/2551

๒). ขอทักท้วงและให้ทบทวนคำสั่ง ที่ 239/2554 นี้ เมื่อ 27 พ.ค. 54 ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คือ ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี และ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ตอบกลับและยืนยัน เมื่อ 15 มิ.ย. 54 ว่าดำเนินการถูกต้องแล้ว.

๓). ผมอยากเข้าใจถึงข้อเท็จจริงอันชอบตามกฎหมาย (ซึ่งผมชอบด้วย) จึงเดินทางไป สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อสอบถามและได้คำตอบว่าต้องได้ (ตามที่ผมชอบ) ก็ได้ฝากเรื่องกับไว้กับกลุ่มภารกิจเสริมสร้างฯ ในช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านคุณครูเสถียร เทวาที่ตัวผมอยู่ กทม. ท่านอยู่ ศรีสะเกษ แต่ ก.ค.ศ.ต้องการ เอกสารท่านก็จัดการให้ผมเรียบร้อย ทั้ง กพ.๗ คำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง

๔). ในห้วงเวลานี้ ท่าน ผอ.ทองไข  พรหมประดิษฐ์ ท่านก็ได้โต้แย้งกับทางเขต 3 ครั้งในที่ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารฯ ว่าควรจะปรึกษาหารือไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อจักได้มีข้อยุติ ซึ่งคำตอบที่ได้ต่าง ๆ นั้นขอท่านผู้อ่านได้สอบถามกับผู้บริหารโรงเรียนของท่านที่เข้าประชุมใน 3 ครั้ง ที่ผ่านมา ผมขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ทองไข พรหมประดิษฐ์เป็นอย่างสูง ที่ได้โต้แย้งเพื่อหาข้อยุติอันชอบ และให้คำปรึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกำลังใจจากคณะครูของโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ทุกท่านครับ

๕). ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.สมเดช โนนน้อย ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ท่านได้ให้คำชี้แนะในการฟ้องศาลปกครอง ซึ่งหากไม่แล้วก็เกรงว่าจะไม่มีช่องทางที่จะเรียกร้องสิทธินี้แล้ว เพราะศาลปกครองให้ฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้เหตุ ผมจึงได้ ฟ้องศาลปกครองเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 54

๖). และศาลได้นัดไต่สวนครั้งที่ 1 เมื่อ 29 ก.ย. 545 ก็ต้องขอบคุณท่าน กษิเดช นิติกร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ท่านได้ให้ความรู้ในการ ขึ้นศาลครั้งแรกในชีวิต การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในศาล หากโชคดีท่านอาจจะได้เชิญตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานีมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ศาลปกครองชั้นต้น ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าครับ.

และแล้วเรื่องราวปัญหาทั้งหมดก็จบลง ตรงหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 นี้ที่ให้ถือปฏิบัติ และอธิบายความชัดเจนทั้งหมดไว้แล้ว กรณีต่าง ๆ 5 ข้อกรณีถึงการให้ได้รับเงินเดือนเมื่อแต่งตั้งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผมอยู่ในกรณีข้อ 1 และหลาย ๆ ท่านตอนนี้เงินเดือนก็เข้าสู่กรณีข้อ 4 แล้วในตุลาคม 2554 นี้ ยินดีด้วยครับ

ผมขอชี้แจงถึงความเข้าใจของผมต่อปัญหา

“การให้ได้รับเงินเดือนเมื่อแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ” นี้
โดยคำสั่งเจ้าปัญหานี้ คือ คำสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ 239/2554 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ที่ผมไม่ชอบและคิดว่าไม่ชอบตามกำหนดในกฎหมายที่ผมจะได้อ้างอิงถึงดังต่อไปนี้

เริ่มจาก ๑). หลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว 17/2552

๒). มาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

๓). มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2548

๔). ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ

จะเห็นว่าคำสั่งของเขตพื้นที่ที่ผมอ้างถึง ให้ได้รับเงินเดือนโดย หากเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.๒ ไม่เกิน ๑ ขั้น คือ 14,690 บาท และ 15,040 บาท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับ คศ.๒ คือ 15,410 บาท

และความข้อ ๑) ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554

จะเห็นได้ว่าความในกฎหมายทั้งหมดที่ผมอ้างอิงถึง มีความสอดคล้องกัน ไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน ผมจึงเชื่อมาโดยตลอดว่า เมื่อผมได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการแล้วก็ต้องให้ผมได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๒ ณ วันที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ และขอให้ปัญหานี้จบ ๆ ไปนะครับ

ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟัง
ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับ

ครูกัมปนาท  สุขสงวน,
ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี.

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: